CÔNG TRÌNH NỔI BẬT

Tên công trình: công trình khách sạn ngọc hồi

Thời gian:

Địa điểm:

Chi phí:

Mô tả: cong trinh 1000 lit

Tên công trình: công trình lọc nước sinh hoạt

Thời gian:

Địa điểm:

Chi phí:

Mô tả: Công trình konray

Tên công trình: 1

Thời gian: 1

Địa điểm: 1

Chi phí: 1

Mô tả: 1

Tên công trình: Trụ sở Điện Lực Konplong

Thời gian: 2-10-2014

Địa điểm: Konplong

Chi phí:

Mô tả: Máy 240 Lít

Tên công trình: Công trình đồn biên phòng 673

Thời gian:

Địa điểm: ĐĂK LONG

Chi phí: 24.500.000

Mô tả: MÁY NL 300L

<< 1 >>